خدماتی که ما به مشتریان خود ارائه می دهیم!

خدمات گروه بهین طرح بکر

جمع آوری و پردازش داده ها

بهین طرح بکر — گروه تخصصی جمع آوری و پردازش داده های بزرگ با استفاده از ابزار و تکنیک های تحلیل پیشرفته داده ها، اطلاعات نهفته در هر نوع داده حاصل از منابع مختلف را فراهم می آورد و الگوهایی فراتر از تصور سازمان ها در اختیار آن ها قرار می دهد. با استفاده از روش های داده کاوی و مصورسازی اطلاعات خروجی، بینشی صحیح و جامع از اطلاعات ورودی فراهم آورده و قدرت پیش بینی و اتخاذ تصمیمات بهتر را ممکن می سازد.

ویدئوهای آموزشی بهین طرح بکر