۱۳۹۵-۰۵-۰۴
fractal06

رهیافت آماری در فرایندهای تصادفی – بخش سوم

تابع همبستگی توابعی که تاکنون به آنها اشاره کردیم فقط خواص آماری فرایندهای تصادفی را بر اساس تابع توزیع بیان می کردند. به عبارتی فقط اطلاعاتی […]
۱۳۹۵-۰۵-۰۳
fractal06

رهیافت آماری در فرایندهای تصادفی – بخش دوم

در بحث قبلی به معرفی رهیافت آماری در بررسی رفتار فرایندهای تصادفی پرداختیم. گفتیم که در اختیار داشتن تابع توزیع افت و خیزهای یک فرایند تصادفی به ما […]
۱۳۹۵-۰۴-۳۱
رهیافت آماری رفتار فرکتالی

رهیافت آماری در فرایندهای تصادفی – بخش اول

دانشمندان همواره در مواجهه با پدیده های پیچیده، علاقه مند به بررسی رفتار این سیستم ها در مقیاس های مختلف هستند. در این پدیده ها، بسته […]
۱۳۹۵-۰۴-۳۰
fractal14

بخش دوم: بعد فرکتالی

برای توصیف فضایی یک جسم باید کمیت های زیر را تعریف کرد. بعد اقلیدسی یا بعد اشغال فضا dE: فضایی که شی در آن جای می […]
۱۳۹۵-۰۴-۳۰
مفاهیم فرکتالی

بخش اول: فرکتال چیست؟

زبان فرکتالی یک مفهوم بسیار مفید برای توصیف بسیاری از پدیده ها در اطراف ما است. ایده هندسه فرکتالی بر اساس خاصیت ناوردایی تحت تغییرات مقیاس […]